Z A Ś W I A D C Z E N I E   Nr.......
o ukończeniu kursu
IMIĘ I NAZWISKO
Pan(i) ............................................
imię (imiona) i nazwisko urodzony(a) w dniu 31.12.2004r. w.................NAZWA MIEJSCOWOŚCI.............. woj.............................................. był(a) słuchaczem kursu

Wykorzystywanie różnorodnych metod i form pracy w nauczaniu wychowania do życia w rodzinie oraz na godzinach wychowawczych

w okresie od dnia............2004r. do dnia..........2004r..
i ukończył(a) kurs z wynikiem ogólnym.........
Celem kursu było.......................................
.......................................................
Komisja egzaminacyjna*
................................
................................
Kierownik kursu
................................
Dyrektor (kierownik) instytucji
prowadzącej kurs
................................
Nr...........................
.............................
(data wystawienia zaświadczenia)
PROGRAM KURSU:
L.p. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
1. Diagnozowanie problemów szkolnych 2 4
2. Metody aktywizujące w nauczaniu 6 12
3. Asertywna komunikacja 2 4
4. Konstruowanie scenariuszy lekcji 2 4
5. Integracja grupy 2 4
 Razem 14 28
ZAŚWIADCZENIE Nr.... ukończenia kursu
 
Pan(i)..................................................
imię (imiona) i nazwisko

urodzon.. dnia ........ ........r. w................... woj...............

uczestniczył(a) w kursie internetowym zorganizowanym przez portal edukacyjny www.wychowanie.pl
doskonaląc umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Kurs trwał w okresie od dnia......... 2004r. do dnia......... 2004r. w wymiarze 42 godzin zajęć dydaktycznych.

PODSTAWA PRAWNA:

Ośrodek Edukacyjny Taurus wpis do Ewidencji Niepublicznych Placówek Oświatowych Kuratorium Oświaty w Warszawie Zaświadczenie nr 533/K/95 z dn. 08.09.1995r.

 
(pieczęć)
 
...................
KIEROWNIK KURSU
 
...................
DYREKTOR OŚRODKA
 
.........................
(data wystawienia zaświadczenia)
Przydatne linki- R E K L A M A -