Awans zawodowy


KURSY PRZEZ INTERNET DLA NAUCZYCIELI

Z aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej - z dn.14.11.2007r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - wybraliśmy te punkty, których zrealizowanie umożliwią Państwu kursy doskonalące proponowane przez nasz portal.

W przypadku: § 7. p.1.p.2), § 8.p.1.p.1), p.3) potwierdzamy realizację zadań wydając odpowiednie zaświadczenia:

1. o ukończeniu kursu.

2. poświadczające, że poprzez uczestnictwo w kursie internetowym doskonalił umiejętność wykorzystywania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Potwierdzenie powyższego znajdą Państwo na stronie MEN, gdzie wśrod wielu pytań dotyczących awansu zawodowego znajduje się następujące:
cyt: "Wśród wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w § 7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) wskazano umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Czy komisja egzaminacyjna ma prawo żądać od nauczyciela potwierdzenia spełnienia tego wymogu poprzez przedłożenie zaświadczenia ukończenia kursu informatycznego zorganizowanego przez ośrodek doskonalenia nauczycieli? "

A oto odpowiedź MEN:
"... komisja egzaminacyjna nie ma podstaw domagać się przedłożenia przez nauczyciela zaświadczenia o ukończeniu kursu informatycznego. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego winien wykazać się umiejętnością wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Zatem w okresie stażu nauczyciel winien realizować takie zadania, by udowodnić posiadanie tej umiejętności (np. prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera, Internetu, poczty elektronicznej, itp.). Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w planie rozwoju zawodowego, jak również w sprawozdaniu z jego realizacji."


SZCZEGÓŁOWE OPISY KURSÓW


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14.11.2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr ...., poz. …) zarządza się, co następuje:

........

§ 7.1.

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;.....

2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, ........ oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,


3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

........

§ 8.1.

1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,


2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.Pytania prosimy kierować do działu KURSY


Nie ma jeszcze komentarzySkomentuj artykuł

Przydatne linki- R E K L A M A -