Partnerzy

Koordynator projektu:

Ośrodek Edukacyjny Taurus (Polska) prowadzi kursy i szkolenia dla dorosłych w formie stacjonarnej oraz przez Internet. Dzięki kursom prowadzonym technologią ICT z naszej oferty szkoleniowej korzystają słuchacze z terenów defaworyzowanych. Wśród uczestników naszych kursów dużą grupę stanowią nauczyciele, mieszkańcy miejscowości, gdzie dostęp do kursów stacjonarnych z racji odległości do dużych miast, jak i kosztów dojazdu jest utrudniony, a nasze szkolenia stanowią dla nich korzystna alternatywę. Stosowana przez nas forma prowadzenia szkoleń umożliwia uczestnictwo w kursach także osobom niepełnosprawnym i starszym.

Partnerzy:

Denizli Public Education and Evening Art School (Turkcja) jest publicznym centrum edukacyjnym dla dorosłych. Prowadzi regularne kursy i szkolenia dla dorosłych. Szeroki zakres zajęć dotyczy kultury sztuki, zdrowia, opieki nad matką i dziećmi i technologii informacyjnych. Centrum uczestniczyło w projekcie w 2005/2006r. i prowadziło szkolenia dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Centrum znajduje się w centrum Denizli, jednak dorośli uczestniczący w kursach pochodzą z okolic podmiejskich. Większość szkoleń proponowanych przez Centrum jest dotowane przez Rząd. Nasza instytucja wchodzi we współpracę z wieloma organizacjami i szkołami w różnorodne działania.Santa Casa da Misericórdia de Santarém (Portugalia).
Możliwość jaką nam stworzono zaowocowała pracami zwłaszcza na rzecz osób ze specyficznymi potrzebami treningu, edukacji i zarządzania. Udzielamy wsparcia w obszarach: starsze osoby, rodzina i społeczeństwo, dzieci i młodzież. Wspieramy: dzienny ośrodek dla starszych-dla 70 osób, domowa opieka-dla 95 osób, dom dla starszych-31 osób, dom dla starszych w sytuacji gdy są uzależnieni - 50 osób, nagła pomoc dla starszych-13 osób, uniwersytet dla starszych-217 osób. Nasz ośrodek ma doświadczenie w programach, które zapobiegają wykluczeniu społecznemu: ośrodki pomocy, centra, opieka domowa, specjalne projekty dla rodzin w Portugali. Zrealizowaliśmy kurs ICT, ale wielu seniorów nie miało możliwości uczestniczenia w nim. Ten typ działania jest jednym z priorytetów rządowych Portugali: "to ważne, aby wszystkim członkom naszego społeczeństwa umożliwić poznanie podstawowych umiejętności technologii informatycznej, które pozwolą im, według ostatnich badań, na pełne uczestnictwo w prawach obywatelskich". Celem naszej organizacji jest wzmocnienie wiedzy w społeczeństwie, podnieść do europejskiego poziomu, poznać nowe metody działania i wzmocnić nasze doświadczenie w pracach o doświadczenia międzynarodowe.


4PEOPLE o. s. (Republika Czeska). Organizacja została powołana aby wspierać osoby wykluczone przez rynek pracy. Stowarzyszenie nie tylko podejmuje ogólne działania ale także bierze udział w narodowych projektach. Dzięki projektom finansowanym z środków europejskich mamy szerokie kontakty, które możemy wykorzystać podczas prac nad projektem Open the window. Uczestnictwo w wielu projektach przyczynia sie do bezpośrednich, osobistch kontaktów z członkami grup docelowych, co jest użyteczne i wzbogacające. Udział w realizacji projektów umozliwiło instytucji zdobycie wielu doświadczeń, ktorymi moze się podzielić z innymi organizacjami w trakcie współpracy międzynarodowej. Grupa docelowa projektu składać się będzie z osób starszych, tak aby umożliwić im zarówno wyjście ze statutu bezrobotnego jak i edukację i trening umiejętności na terenie Czech.


COOPERATIVA AGORÀ a.r.l (Włochy). Fundacja pracuje aktywnie w terenie pomagając ludziom z grup zagrożonych ryzykiem społecznego wykluczenia, szczególnie starszym i imigrantom - kobietom. W ciagu ostatnich kilku lat Agora zaplanowała i zorganizowała kursy komputerowe dla starszych ludzi, którzy chcieli wziąć udział w szkoleniach. Ostatnio nie tylko młodzi ludzie lecz także wielu starszych chce podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności ucząc się korzystania z komputerów. Obecnie umiejętność właściwego korzystania z komputera jest coraz bardziej przydatna - nie tylko na rynku pracy lecz także w życiu codziennym. Na naszym terenie wielu emerytów żyje samotnie i nie ma wielu okazji do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Działalność Fundacji może zapobiegac społecznemu wykluczeniu i izolacji, tworzyć związki/sieci w spoleczeństwie dzięki treningom ICT.