Wakacyjny kurs internetowy: Wykorzystywanie różnorodnych metod i form pracy na godzinach wychowawczych oraz zajęciach wdżwr. PROMOCYJNA CENA
 
O kursie
Opis modułów
Formularz zgłoszeniowy
 

Cel szkolenia:

Przygotowanie do aktywnego stosowania różnorodnych metod i form nauczania w projektowaniu i prowadzeniu lekcji.


Nauczyciel prowadzący godziny wychowawcze lub zajęcia wychowania do życia w rodzinie, jest w trudniejszej roli, niż nauczyciele innych przedmiotów.
Specyfika tych zajęć: dobrowolność uczestnictwa (w przypadku wdżwr), brak prac klasowych, stopni, a jednocześnie waga treści przekazywanych na lekcjach - szczególnie wychowawczych, wymusza prowadzenie ich innymi metodami niż tradycyjne. Nauczyciel chcąc oddziaływać wychowawczo na młodzież nie może prowadzić ww lekcji w formie wykładów i podawania gotowych recept.
Najlepiej, gdy młodzież, umiejętnie kierowana przez nauczyciela sama dochodzi do pewnych wniosków i konkluzji.
Służyć temu mają metody aktywne, do stosowania których chcemy Państwa zachęcić.

Aby lekcje spełniały założone cele, nauczyciel powinien stosować wiele metod, form i technik, organizując uczniom zajęcia motywujące do aktywności.
Często nauczyciel zna teoretycznie szereg metod aktywizujących, jednak z różnych przyczyn nie stosuje ich na lekcjach lub ogranicza się do jednej, lub dwóch sprawdzonych przez siebie.

Kurs ma przybliżyć Państwu różnorodne metody aktywizujące, ułatwić ich wprowadzanie i stosowanie na zajęciach.

Aktywność w praktycznym działaniu ma znaczny wpływ na rozwój procesów poznawczych, pobudza myślenie, zwiększa umiejętność zapamiętywania konkretnych treści. Zajęcia są wtedy interesujące, obfitują w ciekawe rozwiązania, w uczniach wyzwalają kreatywność i otwartość. Uczą także komunikowania się w różnych sytuacjach i współdziałania w zespole, przez co przygotowują uczniów do samodzielnego odkrywania świata i rozwiązywania problemów.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
(z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
Jeśli nauczyciel jest na ścieżce awansu zawodowego, to wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują min.:

1) umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
Udział w proponowanym kursie będzie dla Państwa pomocny także przy realizacji w/w punktu Rozporządzenia.

Szkolenie oparte jest na treściach podstawy programowej.

Kurs składa się z 7 modułów, z których każdy zawiera: wskazówki metodyczne, syntezę wykładów, przykłady zastosowania w praktyce wybranych form i metod nauczania, odnośniki do materiałów pomocniczych, zadania i ćwiczenia do samodzielnego wykonania podsumowujące każdy moduł.Moduł 1. Aktywizujące nauczanie. Jak prowadzić ciekawe lekcje?
Moduł 2. Lepsze niż dyskusja....
Moduł 3. Wychowawcze walory dramy.
Moduł 4. Trudna sztuka asertywności.
Moduł 5. Modelowy scenariusz do wykorzystania na różnych zajęciach wychowawczych.
Moduł 6. Integracja grupy.
Moduł 7. Jak diagnozować problemy szkolne?


Informacja o szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia:
·zapoznają się z szeroka ofertą metod i form nauczania;
·otrzymają dobrze opracowane materiały, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy;
·poznają ciekawe rozwiązania zajęć prowadzonych metodami aktywnymi;
· stworzą swoje własne materiały dydaktyczne;

Regulamin szkolenia:

· komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, www oraz forum dyskusyjnego
·uczestnictwo w kursie należy zgłosić, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonując wpłaty na konto w ciągu 7 dni
·promocyjna opłata za kurs wynosi 150,00 zł dla osób, które prześlą formularz zgłoszeniowy i dokonają opłaty w terminie do 31.08.2016r.
·warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie wypełnionego formularza i dokonanie wpłaty na konto


Po dokonaniu wpłaty uczestnik:

-otrzymuje dostęp do platformy (login i hasło)
-loguje się ZAWSZE ze strony www.kursy.wychowanie.pl
-pobiera jednorazowo wszystkie moduły szkolenia,
-lipiec – sierpień: zapoznaje się z treściami modułów,
-planuje zajęcia z uczniami konieczne do wykonania zadań na zaliczenie kursu;
-od września przeprowadza zaplanowane zajęcia z uczniami;
-przesyła jednorazowo w formacie WORD opisy zajęć (odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w kolejnych modułach);
-otrzymuje opinie i uwagi od konsultantów, dotyczące wykonanych zadań oraz ankietę ewaluacyjną dotyczącą kursu;
-po odesłaniu ankiety otrzymuje w ciągu 2 tygodni zaświadczenia:

1. o ukończeniu 42 godz. kursu.

2. poświadczające, że poprzez uczestnictwo w kursie internetowym doskonalił umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zaświadczenia wydawane są na podstawie wykonanych prac przesłanych do konsultanta prowadzącego szkolenie.

Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line: umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.ABC przystąpienia do kursu:

Krok pierwszy: przejdź do formularza zgłoszeniowego na stronie pod opisem modułów;

Krok drugi: wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu;

Krok trzeci: wypełniony formularz prześlij do nas (klikając polecenie: wyślij, znajdujące się pod formularzem);

Krok czwarty: otrzymujesz od nas maila z informacją o numerze konta, na które należy uiścić 150,00zł (opłata za kurs);

Krok piąty: po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymasz maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu pobrania materiałów szkoleniowych .

Uczestnik kursu podając swoje prawdziwe dane osobowe wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostepnia nikomu gromadzonych danych osobowych.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl fragmentów lub całych zadań opracowanych przez uczestnika kursu, imienia, nazwiska i nazwy szkoły w której pracuje uczestnik kursu oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny Taurus dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Redakcja portalu informuje, że kurs stanowi materiały autorskie i zabronione jest ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób: jako strony WWW, publikacje, wydruki, CD itp. Wkorzystanie tekstów w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją. REDAKCJA
 
Moduł 1
 
Treści szkolenia
Moduł 1. Aktywizujące nauczanie. Jak prowadzić ciekawe lekcje? Omawiamy kilka wybranych metod aktywnych, które można stosować z powodzeniem na każdej lekcji. Podajemy praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzania i realizacji określonych metod w czasie zajęć.
Moduł 2. Lepsze niż dyskusja.... Moduł ma na celu ukazanie sposobów stymulowania uczniów do logicznego myślenia. Przedstawiamy w nim metody praktyczne, którymi można przeprowadzić wiele zajęć wychowawczych. Doskonalą one komunikację oraz umiejętność poszukiwania i prezentacji argumentów w celu obrony własnego stanowiska.
Moduł 3. Wychowawcze walory dramy. Moduł poświęcony dramie. Omawiamy tę metodę i jej rodzaje, podajemy sposoby wykorzystania dramy w praktyce szkolnej (na konkretnych przykładach).
Moduł 4. Trudna sztuka asertywności. Asertywność to postawa wobec siebie i innych. Zadaniem modułu jest zaznajomienie z podstawowymi zasadami asertwności i wyrobienie przekonania w uczestnikach o przydatności stosowania jej w sytuacjach codziennych.
Moduł 5. Modelowy scenariusz do wykorzystania na różnych zajęciach wychowawczych. Przedstawiamy uniwersalny scenariusz lekcji, który mogą Państwo wykorzystać do realizacji różnorodnych celów na zajęciach wychowawczych.
Moduł 6. Integracja grupy. Zachęcamy do wprowadzania zajęć integracyjnych. Przedstawiamy szeroką ofertę różnorodnych zabaw służących konsolidacji grupy oraz relaksacji, w trakcie różnych lekcji.
Moduł 7. Jak diagnozować problemy szkolne? Podajemy zasady prawidłowego konstruowania ankiety do szeroko rozumianego diagnozowania sytuacji w grupie (w tym techniki socjometrycznej Moreno).
 
Na górę
 
Formularz zgłoszeniowy:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Poziom edukacyjny na którym nauczasz przedmiotu:
Przedmiot nauczany:
Adres do korespondencji:
Ulica, nr. domu, nr. mieszkania:
Miejscowość, kod pocztowy:
NIP:
Dane do logowania na stronie kursu:
Login:
Hasło:
Powtórz hasło:
Na górę
Przydatne linki- R E K L A M A -