Dział: Programy autorskieDodaj artykuł

Zajęcia Kształtujące Kreatywność dla uczniów

Jolanta Pogorzelczyk

„Zajęcia Kształtujące Kreatywność dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym ”

opracowała: Jolanta Pogorzelczyk

1. Wprowadzenie do programu

Wszelkiego rodzaju twórczość artystyczna - plastyczna, literacka, muzyczna daje nam okazję do przeżycia radości. Ułatwia wyrażanie siebie, swoich myśli i nastrojów, czasem trudnych do zwerbalizowania w zwykły sposób. Pozwala przeżyć satysfakcję z własnych dokonań, wzmacnia wiarę w siebie i poprawia samoocenę. Jest też przyjemnością, relaksem, zabawą.

Kreatywność - umiejętności i twórcza postawa, szczególnie cenne przy rozwiązywaniu problemów oraz potrzebie podejmowania trafnych decyzji; zdolność obmyślania oryginalnych pomysłów dotyczących najrozmaitszych dziedzin życia. Kreatywność występuje więc nie tylko w nauce i sztuce, ale także w życiu codziennym, w pracach zawodowych itd. (Tadeusz W. Nowacki: Leksykon pedagogiki pracy. Radom: ITeE, 2004).

W przypadku osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dla których wyrażanie słowami przeżyć i doznań jest niezwykle trudne, możliwość wypowiedzenia się w innej formie jest niezwykle ważna i potrzebna. Pamiętać należy wszak o tym, aby wykonywanie zadań odbywało się w atmosferze zabawy, bez rywalizacji i oceniania, bez zwycięzców i przegranych.

Punktem wyjścia opracowanego programu stała się podstawa „Programu edukacyjnego dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizowany w SOSzW”, „Program działań wychowawczych”

Program będzie realizowany w dwóch działach tematycznych:

- rozwijanie twórczości artystycznej

- rozwijanie indywidualnych zainteresowań zainteresowań

2 Cele edukacyjne

Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym jest:

- utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy

- kształcenie kompetencji społecznych i zdolności adaptacyjnych

- nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie tych uczniów

a. cele ogólne programu

- kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności — w szczególności zdolności muzycznych i plastycznych

- rozwijanie u uczniów postawy ciekawości i otwartości

- osiąganie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów

- kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego,

- rozwijane kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań,

- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,

- umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w kulturze

b. cele szczegółowe programu

1. Rozwijanie twórczości artystycznej

- plastyka

- muzyka

2. Rozwój indywidualnych zainteresowań-hobby

- teatr

- komputer

- książka

plastyka muzyka zainteresowania - hobby

- rozwijanie zainteresowań plastycznych

- umiejętne stosowanie różnorodnych środków artystycznego wyrazu

- stosowanie technik z arteterapii

- stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych

- rozwijanie wrażliwości estetycznej

- zachęcanie do aktywności muzycznej

- rozwijanie wrażliwości muzycznej

- rozbudzanie zainteresowań muzyką

- kształcenie poczucia rytmu

- dostarczenie radosnych przeżyć muzycznych

teatr

- pobudzenie wyobraźni

- wcielanie się w nowe role

- nauka wiary we własne możliwościami

- nauka asertywności i empatii

komputer

- poznanie podstaw obsługi komputera

-właściwe korzystanie z gier edukacyjnych

biblioteka

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych

- rozbudzenie wyobraźni

Realizacja wymienionych celów pozwoli na przygotowanie ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym lub znacznym do lepszego radzenia sobie w życiu, na ukształtowanie człowieka kreatywnego, który będzie mógł się odnaleźć w przyszłej rzeczywistości.

3. Treści edukacyjne

Zaprezentowane treści edukacyjne będą realizowane w trakcie jednostek lekcyjnych- Zajęcia Kształtujące Kreatywność.

Twórczość artystyczna

- plastyka

- muzyka

- kontakt z dziełami sztuki plastycznej - pomniki, wystawy

- środki wyrazu plastycznego działania w różnych materiałach, technikach i formach

- sztuka ludowa i zdobnictwo

- rysowanie, kolorowanie, malowanie

- malowanie na szkle

- prace w papierze

- swobodna ekspresja twórcza

- origami

- prace z masy solnej

- wyklejanie, wydzieranie

- wykorzystanie różnego różnego rodzaju materiałów nie tylko plastycznych ( nawet odpadów )

- wykonywanie prac na aukcję bożonarodzeniową

- ilustrowanie muzyki wybraną techniką plastyczną

- zabawa w kolory — barwy pochodne

- udział w konkursach plastycznych

- modelowanie postaci, przedmiotów z plasteliny

- płaskorzeźba — prace w mydle

- słuchanie muzyki: młodzieżowej, ludowej, poważnej

- nauka wybranych: piosenek, kolęd, pastorałek

- utrwalenie Hymnu Państwowego

- nauka piosenek o różnorodnej tematyce

- muzykowanie na instrumentach perkusyjnych

- rytmizowanie prostych tekstów

- improwizacje muzyczne

- określanie charakteru słyszanej muzyki

- elementy tańca dyskotekowego — krok podstawowy

- zagadki rytmiczne

- koncert życzeń — śpiew indywidualny i zbiorowy

- konkurs karaoke

Indywidualne zainteresowania -

hobby:

- teatr

- komputer

- książka

- podstawowa wiedza o teatrze i filmie

- czytanie z podziałem na role

- scenki dramowe

- przedstawienia kukiełkowe

- podstawowe zasady obsługi komputera

- komputerowe programy edukacyjne:

układanie puzzli

rozwiązywanie zagadek, rebusów

czytanie ze zrozumieniem

uzupełnianie brakujących elementów w układankach

kolorowanie obrazków według wzoru

- Wycieczka do biblioteki - założenie karty bibliotecznej.

- Udział w zajęciach bibliotecznych.

- Założenie dziennika lektur.

- Głośne czytanie wierszy, fragmentów ulubionych książek.

- Konkursy: Bohaterowie bajek

Budowa książki

Świat baśni — zagadki, rebusy

- Droga książki do czytelnika - quiz

- Nauka wybranego wiersza

4. Metody pracy

Podczas realizacji treści edukacyjnych można wprowadzić różne techniki, dostosowując je do zainteresowania tematem, umiejętności radzenia sobie z przedstawionymi zadaniami i poziomu aktywności uczniów.

Młodzież niepełnosprawna intelektualnie nie zawsze potrafi w bezpośredni, werbalny sposób wyrażać i komunikować swoje emocje, potrzeby, stąd też należy wykorzystywać podczas zajęć różnorodne techniki, które zostały już wymienione podczas omawiania treści edukacyjnych.

Należą do nich: zabawa, malowanie i rysowanie, lepienie z plasteliny, scenki dramowe, śpiew, taniec, czytanie, praca na komputerze, przedstawienia kukiełkowe itp.

5. Przewidywane osiągnięcia ucznia

Po zakończeniu cyklu kształcenia uczeń powinien umieć:

- wyjaśnić pojęcia - melodia, tempo, pauza, chór, orkiestra, nastrój, rzeźba, architektura,

- śpiewać samodzielnie ulubione piosenki

- słuchać z uwagą utworów muzycznych,

- w miarę możliwości tańczyć zgodnie z rytmem melodii,

- rozpoznawać w utworze głosy ludzkie i instrumenty,

- rozpoznawać utwory wokalne (solowe i chóralne) i instrumentalne,

- wyrażać własne odczucia związane z percepcją utworu muzycznego i pracy plastycznej,

- stosować podstawowe techniki plastyczne w zakresie malarstwa, rysunku, wycinanki, wydzieranki,

- rozpoznawać sztukę ludową,

- odróżniać film od sztuki teatralnej,

- uczestniczyć w różnych formach aktywności kulturalnej,

- organizować własny czas wolny,

- rozróżniać wypoczynek czynny i bierny,

- rozpoznawać typowe rodzaje hobby,

- rozwijać zainteresowania zgodnie z możliwościami

6. Procedury osiągania celów

Ujęte w programie cele zostaną zrealizowane poprzez różnorodną działalność muzyczną, plastyczną, ruchową. Każda z nich kształtuje inne dyspozycje i umiejętności, a dopiero stosowanie ich wszystkich przyczynia się do ogólnej wrażliwości, rozwijania twórczej aktywności uczniów i ich zainteresowań.

Zajęcia kształtujące kreatywność powinny rozwijać przede wszystkim wyobraźnię i twórcze myślenie. Przyczyniać się do lepszego samopoczucia dziecka w szkole i podwyższać jego pozycję w grupie. Muszą także cieszyć i sprawiać uczniom przyjemność.

7. Ocena osiągnięć uczniów

Ocena to problem wartościowania uzyskanych rezultatów na gorsze lub lepsze rozwiązania. Zadanie to wymaga zachowania pewnego dystansu i obiektywizmu ze strony nauczyciela.

Specyfika procesu nauczania-uczenia się uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczestniczących w zajęciach kształtujących kreatywność, wymaga działań bezstresowych. Taki charakter powinno przybrać także sprawdzanie i ocenianie przedmiotowe. Stosowane przez nauczyciela metody powinny pomóc w odkrywaniu radości tworzenia i mobilizowaniu uczniów do poznawania świata. Regulatorem oceny powinny być:

- aktywność ucznia i jego ekspresja

- widoczne zainteresowania ucznia w zajęciach

- rzetelność wykonania zadania, estetyka prac

8. Ewaluacja programu

Przewidywane osiągnięcia uczniów będą miały charakter opisowy po wcześniej przeprowadzonych rozmowach z uczniami realizującymi program oraz na podstawie analizy ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli prowadzących Zajęcia Kształtujące Kreatywność.

Poniżej przedstawiam wzór ankiety

ARKUSZ OCENY PROGRAMU

„ Zajęcia Kształtujące Kreatywność dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizowany w SOSzW”

1. Osoba uczestnicząca.................................................
2. Zespół (klasa............................................................
3. Zajęcia z zakresu......................................................
4. Zadania wykonywane najchętniej przez uczniów........
5. Zadania, które były mało interesujące........................
6. Treści, których brakowało (z jakiego powodu,ewentualne propozycje)............................................
7. Wpływ realizacji programu na uczniów...........................
8. Ocena aktywności uczniów.........................................
9. Inne uwagi.................................................................


Komentarze: (4)Skomentuj artykuł

Danuta
Bardzo dobry program autorski.

Kasia
Bardzo ciekawy i dobrze opracowany program.Myślę, że parę elementów wykożystam w swojej pracy.

Irena
Jest to bardzo dobry program jest zgodny z podsawą kształceniaogólnego warto polecic nauczycielą szkół przsposabiających do pacy

sylwia
Kasia i Danuta mam nadzieję, że nie jesteście nauczycielkami... te błędy ortograficzne...

Przydatne linki


ankieta


- R E K L A M A -