Dział: InneDodaj artykuł

Zasady organizacji wycieczki szkolnej

Katarzyna Ławreszuk

Zespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych

w Słubicach

mgr Katarzyna Ławreszuk

Zasady organizacji wycieczki szkolnej

1. Cele i założenia wyjazdu klasowego

2. Karta wycieczki (druk),

3. Obowiązki kierownika wycieczki,

4. obowiązki opiekuna wycieczki,

5. Harmonogram wycieczki,

6. Regulamin wycieczki, (druk),

7. Lista uczestników(druk),

8. Zgoda rodziców na wyjazd (druk)

Słubice 2007


Wycieczka klasowa do Łagowa

Rok szkolny:................................

Szkoła: .........................................................

Oddział: .......................................................

Klasa: ..........................................................

Przedmiot: Wycieczka szkolna (trzy dni)

Miejscowość: Łagów Lubuski

Termin: do....................do..........................

Uczestnicy wycieczki: ...............................

Środek transportu: Autokar

Cele i założenia wycieczki:

1. Cele poznawcze

* Poznanie regionu, w którym odbywa się wycieczka (poznanie parku krajobrazowego, rezerwatów i pomników przyrody, zamku i budowli zabytkowych).

2. Cele kształcące

* Umiejętności czytania planów i map turystycznych,

* Umiejętność korzystania z map i przewodników turystycznych przy opracowaniu tras turystycznych,

* Umiejętność posługiwania się ekwipunkiem turystycznym,

* Umiejętność organizacji i pożytecznego spędzania czasu,

* Umiejętność rozpalania ogniska, grilla i przygotowania wspólnych posiłków.

3. Cele wychowawcze- kształtowanie postaw

Pozytywny stosunek do:

* Do innych osób (życzliwość, tolerancja, uczynność, uprzejmość),

* Do świata przyrody żywej(rośliny, zwierzęta),

* Do świata przyrody nieożywionej(skały, gleba, powietrze, woda),

* Do wspólnej pracy.

4. Wychowanie społeczno-moralne

* Punktualność, uprzejmość, życzliwość, wytrwałość, silna wola,

* Odpowiedzialność za podjęte działania, przygotowanie do życia w zespole,

* Inwencja twórcza, aktywna postawa, pełnienie różnych ról,

* Rozwijanie samodyscypliny, samokontroli w działaniu.

Dlaczego wybraliśmy Łagów?

* cudowny klimat i wspaniała przyroda (Łagowski Park Krajobrazowy z 3-ma Rezerwatami Przyrody) bukowe lasy zasobne w grzyby i jagody, bogate w zwierzynę leśną łowną i chronioną oraz rzadkie okazy roślinności,

* piękno i klimat zabytkowej architektury,

* wypoczynek nad i na wodzie (kajaki, łodzie, rowery wodne), spacery i wycieczki piesze, rowerowe,

* wędkowanie na jeziorach bogatych w ryby (karp, sum, lin, szczupak, płoć, leszcz, węgorz, sielawa),

* noclegi na każdą kieszeń od 4 * hoteli poprzez pensjonaty, stanice wędkarskie w zabytkowych bramach i nad wodą, kwatery prywatne do kampingów i pól namiotowych,

* restauracje, stołówki, bary, kawiarnie, sklepy o zróżnicowanym zakresie cen i usług,

* przyjazne otoczenie i życzliwych ludzi.

Zabytki Łagowa

Sam Łagów charakteryzuje się interesującym układem urbanistycznym miniaturowego miasteczka na podzamczu joannickiego zamku, zamkniętego murem obronnym i dwiema bramami. Zamek postawiono na sztucznie usypanym wzgórzu na przesmyku między jeziorami Łagowskim i Trześniowskim w połowie XIV w. następnie rozbudowywano. Najstarszą częścią jest 35 metrowa wieża i zachodnie skrzydło. Obecnie zamek ma cechy gotyckie i barokowe. Założony na planie czworoboku, z czterema skrzydłami i dziedzińcem, wieża narożnikowa, w dolnych kondygnacjach kwadratowa, wyżej cylindryczna. Z jej wierzchołka roztacza się widok na całą okolicę. Wewnątrz zamku gotycka sala nakryta sklepieniem krzyżowo- żebrowym, wspartym na filarze. W sali rycerskiej barokowy kominek z około 1740r. Mury obronne otaczające zamek pochodzą z 2 połowy XIV w., w XVI w. podwyższono je do wys. 9 m . Przy zamku, nad jeziorem Trześniowskim niewielki park z XVIII w. z kilkoma pomnikowymi drzewami. Neoklasyczny kościół św. Jana Chrzciciela z 1726, przebudowany i rozbudowany o wieżę i transept w 1887r. Bramy obronne- gotycka, ceglana Brama Polska z XV w. i XVI - wieczna Brama Marchijska, w części dolnej murowana, w górnej szachulcowa. Bramy zamykają 120 metrową uliczkę z zabytkowymi domami z I połowy XIX w jedyny zachowany dom dostawiony do muru zamkowego-z XVIII w. Obok kina dom szachulcowy z przełomu XVIII i XIX w. Na szczycie Sokolej Góry stożkowate grodzisko z XIII -XIV w. z zachowanym potrójnym systemem wałów i fos.

4 km na północ od wsi położone jest wzgórze Bukowiec ( 227 m n.pm. )- najwyższe wzniesienie Łagowskiego Parku Krajobrazowego.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 - Karta wycieczki,

2. Załącznik nr 2 - Harmonogram wycieczki,

3. Załącznik nr 3 - Regulamin wycieczki,

4. Załącznik nr 4 - Lista uczestników,

5. Załącznik nr 5 - Zgoda rodziców na wyjazd,

6. Załącznik nr 6 - Zdjęcia z wycieczki

Załącznik nr 1

KARTA WYCIECZKI

Cel i założenia programowe wycieczki/imprezy

1. Cele poznawcze:

Poznanie regionu, w którym odbywa się wycieczka (poznanie parku narodowego, rezerwatów i pomników przyrody, zamku, oraz, budowli zabytkowych).

2. Cele kształcące: .

a. Umiejętność czytania planów i map turystycznych.

b. Umiejętność korzystania z map i przewodników turystycznych przy opracowywaniu tras wycieczkowych.

c. Umiejętność posługiwania się ekwipunkiem turystycznym.

d. Umiejętność organizacji i pożytecznego spędzania czasu.

e. Umiejętność rozpalania ogniska i przygotowania wspólnych posiłków.

3. Cele wychowawcze – kształtowanie postaw

Pozytywny stosunek do:

a. do innych osób ( życzliwość, tolerancja, uczynność, współczucie, uprzejmość ),

b. do świata przyrody żywej ( rośliny, zwierzęta ),

c. do świata przyrody nieożywionej ( skały, gleba, powietrze, woda ),

d. do wspólnej pracy ( zamiłowanie, rzetelność ).

4. Wychowanie społeczno – moralne

a. Punktualność, uprzejmość, życzliwość, wytrwałość, silna wola.

b. Odpowiedzialność za podjęte działania, przygotowanie do życia w zespole.

c. Inwencja twórcza, aktywna postawa, pełnienie różnych ról.

d. Rozwijanie samodyscypliny, samokontroli w postępowaniu.

Trasa wycieczki: Słubice – Łagów Lubuski, Łagów Lubuski – Słubice

Termin: do............. do...............

Ilość dni:...................

Klas:................

Liczba uczestników: .......................

Kierownik........................................ zezwolenie nr:...................................

Opiekun: ..................................................

Środek lokomocji: autobus

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

...................................................................

Kierownik wycieczki/imprezy(podpis)

...................................................................

Opiekunowie wycieczki/imprezy(podpis)

OBOWIĄŻKI KIEROWNIKA WYCIECZKI I OPIEKUNA WYCIECZKI

Obowiązki kierownika wycieczek (§ 12, ust. 1.):

1. Opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu oraz wypełnienie karty wycieczki lub imprezy (przedstawienie dyrektorowi szkoły dokumentacji do zatwierdzenia na minimum 7 dni przed wyjazdem).

2. Opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników.

3. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.

4. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania.

5. Określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy.

6. Nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.

7. Organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników.

8. Podział zadań wśród uczestników.

9. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy.

10. Podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

Podstawowe obowiązki opiekuna wycieczki (§ 13, ust. 2)

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami,

2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy.

3. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań.

5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

Adnotacje organu prowadzącego Zatwierdzam:

i sprawującego nadzór pedagogiczny:

...............................................................
(data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 2

HARMONOGRAM WYCIECZKI (Biwaku)

Data i godzina

wyjazdu

Ilość km

Miejscowość

Program

Adres pobytu noclegowego i żywieniowego

45km

Łagów Lubuski

Dzień 1

10.00-12.00 - dojazd do schroniska PTSM „ Na Cyplu” w Łagowie

12.00-13.00 - zakwaterowanie

13.00-14.30 - spotkanie całości klasy, omówienie programu biwaku, podzielenie młodzieży na sekcje zadaniowe, przydział obowiązków.

14.30-17.00 - zwiedzanie Łagowie, wejście na wieżę widokową,

17.00-21.00 - przygotowanie grilla, wspólne biesiadowanie.

21.00-22.00 - toaleta wieczorna

22.00- 6.00 - cisza nocna

Dzień 2

8.00-9.00 - pobudka

9.00-10.00 - przygotowanie śniadania ( grupa 1),

10.30-15.00 - wycieczka na wzgórze Bukowiec ( zapoznanie się z Łagowskim Parkiem Krajobrazowym) ok. 18km / lub plażowanie z konkursem piłki siatkowej na plaży przy słonecznej i ciepłej pogodzie

15.00-16.00 - przygotowanie obiadu (grupa 2)

16.00-18.30 - spacer po Łagowie ( szlak wokół jeziora Łagowskiego)

18.30-19.30 - przygotowanie kolacji (grupa 3)

19.00-21.00 - ognisko, wspólne biesiadowanie

21.00-22.00 - toaleta wieczorna

22.00- 6.00 - cisza nocna

Dzień 3

8.00-9.00 - pobudka

9.00-10.00 - przygotowanie śniadania ( grupa 4),

10.30-14.00 - plażowanie oraz konkurs na wymyślenie najlepszego hasła reklamowego promującego walory przyrodnicze oraz kulturowe Łagowa Lubuskiego /praca w zespołach zadaniowych-opracowanie (Wykorzystanie instrumentów Marketingu- Mix w upowszechnieniu wiedzy o Łagowie)

14.00-15.00 - przygotowanie obiadu ( grupa 5)

15.30- 17.00 - wyjazd do domu

PTSM „Na Cyplu”

Ul. 1 Lutego 2

66-220 Łagów

tel. 068 341-26-77

Adnotacja organu prowadzącego Zatwierdzam

lub sprawującego nadzór pedagogiczny

…...............………………………

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły )

Załącznik nr 3

REGULAMIN WYCIECZKI

1. WSZYSCY UCZESTNICY WYCIECZKI ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA WSZELKICH POLECEŃ WYDANYCH PRZEZ KIEROWNIKA I OPIEKUNÓW WYCIECZKI.

2. ZABRANIA SIĘ SAMOWOLNEGO ODDALANIA SIĘ OD WYCIECZKI, BEZ ZGODY KIEROWNIKA WYCIECZKI.

  1. WSZYSCY UCZESTNICY WYCIECZKI SĄ ZA SIEBIE ODPOWIEDZIALNI W MYŚL ZASADY „JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO”.

  1. WSZYSCY UCZESTNICY WYCIECZKI ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA WSZELKICH ZASAD I PRZEPISÓW BHP W CZASIE TRWANIA WYCIECZKI:

A) W CZASIE DOJAZDÓW DO: MIEJSC ZWIEDZANYCH, MIEJSC NOCLEGÓW, MIEJSCA ZAMIESZKANIA,

B) W TRAKCIE PRZEJŚĆ PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH, NALEŻY ZACHOWAĆ ABSOLUTNĄ CISZĘ,

C) W TRAKCIE PRZEJŚĆ PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH, NIE NALEŻY ODDALAĆ SIĘ OD GRUPY WYCIECZKOWEJ,

D) W CZASIE ZWIEDZANIA OBIEKTÓW, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZELKICH REGULAMINÓW DANYCH OBIEKTÓW,

E) W CZASIE ZWIEDZANIA OBIEKTÓW Z PRZEWODNIKIEM, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ WSZELKICH POLECEŃ PRZEWODNIKA.

  1. W CZASIE ZAKWATEROWANIA W OBIEKTACH TURYSTYCZNYCH WSZYSCY UCZESTNICY WYCIECZKI ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA I STOSOWANIA OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYCH OBIEKTACH REGULAMINÓW POBYTOWYCH.

- Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych i innych obowiązujących w placówce wypoczynku.

- W obiekcie uczniowie korzystają z pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób uznany za właściwy,

- Uczniowie zobowiązani są do zachowania higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości w obiekcie oraz poszanowania mienia.

  1. KATREGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ UCZETNIKOM WYCIECZKI POSIADANIA, PRZECHOWYWANIA I UŻYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU ŚRODKÓW ODUŻAJĄCYCH, WYROBÓW TYTONOWYCH I ALKOHOLU.

  1. O WSZELKICH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH ZAUWAŻONYCH W CZASIE WYCIECZKI, NALEŻY NATYCHMIAST INFORMOWAĆ KIEROWNIKA WYCIECZKI.

  1. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK OBJAWÓW CHOROBOWYCH, NALEŻY NATYCHMIAST ZAWIADOMIĆ KIEROWNIKA WYCIECZKI.

  1. SAMOWOLNE ODDALANIE SIĘ OD OPIEKUNÓW, NIESUBORDYNACJA, NIEZDYSCYPLINOWANIE, NIEWYKONYWANIE POLECEŃ OPIEKUNÓW, NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU KARANE BĘDZIE NATYCHMIASTOWYM ODESŁANIEM UCZESTNIKA DO DOMU NA KOSZT RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW. W TAKIM WYPADKU RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ W PRZECIĄGU 24 GODZINOD MOMENTU POWIADOMIENIA ZGŁOSIĆ SIĘ PO RELEGOWANEGO Z WYCIECZKI.

  1. WOBEC UCZESTIKÓW WYCIECZKI, KTÓRZY NIE PRZESTRZEGAJĄ REGULAMINU I ZASAD PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTAWA BĘDĄ WYCIĄGNIĘTE KONSEKWENCJE ZGODNIE Z KRYTERIAMI OCEN Z ZACHOWANIA ZAWARTYMI W WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANIA.

NINIEJSZY REGULAMIN ZOSTAŁ OMÓWIONY I PRZEDSTAWIONY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM WYCIECZKI SZKOLNEJ DO ŁAGOWA LUBUSKIEGO W DNIU ...........................

UCZNIOWIE ZAAKCEPTOWALI POWYŻSZY REGULAMIN I ZOBOWIĄZALI SIĘ DO JEGO PRZESTRZEGANIA.

KAŻDY UCZESTNIK ZŁOŻYŁ OSOBIŚCIE PODPIS POD NINIEJSZYM REGULAMINEM.

Lp.

Imię i nazwisko

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Załącznik nr 4

------------------------------

Pieczątka szkoły

LISTA UCZESTNIKÓW

WYCIECZKA ORGANIZOWANA DO ŁAGOWA

przez imię i nazwisko wychowy lub innego nauczyciela

w dniach do...............do......................

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Nr telefonu

do rodziców

Podpis

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Załącznik nr 5

___________________________________________

NAZWISKO, IMIĘ RODZICA LUB OPIEKUNA

___________________________________________

NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA

___________________________________________

ADRES ZAMIESZKANIA

___________________________________________

TELEFON KONTAKTOWY RODZICÓW

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE

Janiżej podpisana(y), wyrażam zgodę na udział mojego Dziecka w wycieczce szkolnej organizowanej przez

nazwa szkoły...............................................................

w dniach do..............do................. w Łagowie Lubuskim (województwo lubuskie).

1. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce.

2. Oświadczam, że w czasie w/w wycieczki należy do mojego Dziecka stosować następujące wskazania:

/proszę wypełnić w przypadku gdy dziecko ma różne dolegliwości np. choroba lokomocyjna, krwotoki, itp. oraz podać wykaz używanych przez dziecko leków /

3. Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki, a domem oraz do pokrycia kosztów związanych z udziałem w wycieczce.

4. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie przestrzegania regulaminu wycieczki spowodowane przez moje Dziecko.

Miejscowość, dn................... ____________________________

PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA
Komentarze: (1)Skomentuj artykuł

Marian
Bardzo analityczny materiał, może stanowić bazę dla innych nauczycieli organizujących wycieczki.

Przydatne linki


ankieta


- R E K L A M A -