Dział: Programy autorskieDodaj artykuł

Program wychowawczy klasy II LPc Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Alicja Stupak - wychowawca klasy

w roku szkolnym 2003/2004

Program wychowawczy ma na celu głównie:

1. Kształcenie osobowości uczniów, stworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości połączonej z konsekwentnym egzekwowaniem wypełniania obowiązków.

2.Lepsze poznanie osobowości uczniów, aby móc zdiagnozować przyczyny niepowodzeń i absencji na zajęciach szkolnych.

3.Zintegrowanie zespołu klasowego.

4.Kształtowanie właściwych relacji w grupie.

5.Rozwijać indywidualne zdolności i zainteresowania uczniów.

6.Realizować priorytety zawarte w Programie Wychowawczym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

*Przeciwdziałanie przemocy

*Kształtowanie kultury osobistej

*Zapobieganie uzależnieniom i propagowanie zdrowego stylu życia.

I CELE WYCHOWAWCZE

· Wszechstronny rozwój młodego człowieka w sferach: moralnej , intelektualnej, społecznej, estetycznej i zdrowotnej.

· Przygotowanie do życia w rodzinie

· Wypracowanie właściwej hierarchii wartości, umiejętności odróżniania dobra od zła oraz odpowiedzialności za swoje czyny

· Rozwijanie dociekliwości poznawczej ucznia , ukierunkowanej na dobro , prawdę i piękno

· Kształtowanie postaw tolerancji, dialogu i współdziałania

· Rozwijanie wrażliwości na otaczającą przyrodę, piękno natury i dbałość o zdrowie

· Wdrażanie uczniów do samodzielności

II ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE WYCHOWANIA

 • Rozwijanie wartości takich jak: prawda, sprawiedliwość, dobro, odwaga, piękno
 • Rozwijanie miłości rodziny, ojczyzny i regionu
 • Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności
 • Rozwijanie wszechstronnej osobowości ucznia: intelektualnej, psychicznej, społecznej, zdrowotnej, estetycznej i moralnej
 • Rozwijanie poczucia solidarności, tolerancji, wzajemnej pomocy i społecznej integracji
 • Nauka zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym i rozwijanie pomocy koleżeńskiej
 • Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich w oparciu o życie klasy i szkoły oraz miejsce ucznia w środowisku
 • dążenie do tworzenia szkoły, klasy bezpiecznej, zintegrowanej, przyjaznej i wolnej od patologii
 • rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych
 • rozwijanie umiejętności, rzetelnej samooceny i wzbogacanie własnej osobowości

III ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY II LPc

 • rozwija wzajemna życzliwość i zaufanie, eliminuje sytuacje konfliktowe oraz dąży do coraz lepszej integracji klasy
 • dąży do zmniejszenia absencji na zajęciach szkolnych
 • jest doradcą uczniów i sprzymierzeńcem rodziców
 • dąży do utrzymania przyjaznej atmosfery w zespole klasowym
 • doskonali swój dorobek wychowawczy na kursach , warsztatach , wprowadzając nowe metody pracy wychowawczej
 • konsekwentnie postępuje w swoich działaniach i decyzjach
 • podejmuje realnie problemy uczniów, jest otwarty na ich potrzeby, wzmacnia wiarę uczniów we własne siły
 • niesie pomoc uczniom w indywidualnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych , rodzinnych i osobistych
 • wdraża uczniów do samodzielności i odpowiedzialności
 • zapobiega zagrożeniom uzależnienia
 • czuwa nad postępami edukacyjnymi i frekwencja ucznia i zna sytuację pozaszkolną ucznia
 • jest powiernikiem, pomocnikiem i doradcą we wszystkich problemach uczniów swojej klasy
 • wprowadza podstawowe zasady i reguły w klasie, obowiązujące w relacjach międzyludzkich

IV SYSTEM MOTYWACJI W WYCHOWANIU

 • uczniowie , którzy wyróżniają się w nauce , zachowaniu, pracy społecznej i reprezentują szkołę na zewnątrz mogą być :
  1. wyróżnieni wobec klasy przez nauczyciela i wychowawcę klasy
  2. pochwaleni przez wychowawcę na spotkaniu z rodzicami
  3. wyróżnieni wobec całej społeczności uczniowskiej przez dyrektora szkoły
  4. wyróżnieni listem pochwalnym do rodziców
  5. klasyfikowani do podniesienia oceny ze sprawowania za wyjątkowe osiągnięcia i pracę
 • za zachowanie przynoszące wstyd i uszczerbek dla dobrego imienia ucznia i całej szkoły, a w szczególności :
  1. zaniedbania w nauce, nieobecności na lekcjach
  2. chuligańskie zachowanie na terenie szkoły i poza nią
  3. niszczenie mienia szkoły i wandalizm
  4. uleganie nałogom

Uczeń będzie karany:

  1. naganą wychowawcy klasy
  2. naganą dyrektora szkoły
  3. ostrzeżeniem przed skreśleniem z listy uczniów
  4. skreśleniem z listy uczniów

V ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI:

· rodzice ponoszą odpowiedzialność za opiekę i wychowanie dziecka i nie są z

niej zwolnieni, gdy posyłają dziecko do szkoły

· wychowawca wspiera rodziców w wychowaniu i razem ponoszą całkowita i

wyłączną odpowiedzialność za efekty wychowawcze

· program wychowawczy , który jest realizowany w oparciu o wartości uznawane

i akceptowane w domach rodzinnych uczniów

· rodzice informują wychowawcę o swoich oczekiwaniach i potrzebach dzieci

· rodzice współpracują z nauczycielami przy tworzeniu warunków do najlepszego rozwoju uczniów

· rodzice są rzetelnie i obiektywnie informowani o postępach , sukcesach czy problemach dzieci

· wychowawca pomaga rodzicom w problemach wychowawczych , udziela informacji i porad w sprawach wychowania

· rodzice utrzymują stały kontakt z wychowawcą klasy , uczestniczą w zebraniach klasowych

· rodzice współorganizują z wychowawcą i uczniami różne przedsięwzięcia i formy życia klasowego , które integrują klasę

Formy współpracy z rodzicami

a) zebrania ogólnoklasowe

b) indywidualne rozmowy

c) rozmowy telefoniczne

d) korespondencja listowna

VI SYTUACJE I ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE

wartość

Sytuacja i zamierzenia

wychowawcze

odpowiedzialność

Tolerancja

1 Pomoc słabszym, poszanowanie praw innych ludzi

2. Szanowanie innych przekonań niż nasze.

3.

Uczniowie

wychowawca

Kultura osobista i zdrowy

styl życia

4.Wycieczki klasowe

5.Dzień Sportu

6. Kultura bycia, estetyka ubioru i klasy

Uczniowie

Wychowawca

Rodzice

Nauczyciele w-f

Walka z agresją i uzależnieniami

7.Uczeń odróżnia dobro od zła.

8.Unika konfliktów i nie stosuje przemocy.

9.Uczeń aktywnie włącza się do walki z agresją.

10.Uczeń zna sposoby dyplomatycznego radzenia sobie z agresją.

11.Szkodliwość palenia tytoniu.

12.Wpływ narkotyków na organizm.

13.Maltretowanie i molestowanie dzieci.

14.Sposoby radzenia sobie ze stanami apatii, przygnębienia i obniżonej samooceny.

15.Różnorodność zachowań w sytuacjach międzyludzkich.

Wychowawca, uczniowie

Wychowawca, uczniowie

Uczniowie

Wychowawca, uczniowie

Pedagog

Wychowawca

Pedagog

Wychowawca

Wychowawca

Wrażliwość i estetyka

16.Dbałość o wystrój klasy

17. Udział w imprezach artystycznych

18.Konkursy poetyckie , recytatorskie i plastyczne.

Uczniowie

Uczniowie

uczniowie

Odporność na negatywne wpływy różnych patologicznych środowisk

19.Uczeń świadomie unika niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń.

20.Uczeń potrafi odmawiać i wyraża swoje zdanie

21.Uczeń wie , gdzie szukać pomocy i potrafi rozmawiać o trudnych sytuacjach.

Uczeń, wychowawca

Pedagog

wychowawca

Komunikacja

22.Uczeń potrafi komunikować się w różnych sytuacjach i umie słuchać innych.

23.Uczeń potrafi wyrażać na piśmie i publicznie wypowiadać swoje zdanie.

Nauczyciele j . polskiego

Wychowawca

Nauczyciele j. polskiego

VII TEMATYKA GODZIN Z WYCHOWAWCĄ

KLASA II LPc

lp

Tematyka godzin z wychowawcą

1

Organizacja roku szkolnego2003/2004.Demokratyczne wybory samorządu klasowego.

2

Przypomnienie i omówienie WSO

3

Ja i moja rodzina

4

Zajęcia adaptacyjno-integrujące klasę.

5

„ Jak mówić aby inni nas słuchali?”- referat przygotowany przez ucznia

6

Wieczór magii i wróżb-spotkanie andrzejkowe

7

Najsilniejsze i najsłabsze strony mojej osobowości-psychotest

8

Integracyjne spotkanie wigilijne

9

Moje motywy do nauki

10

Samoocena z zachowania. Podsumowanie osiągnięć w I semestrze.

11

Moje życie bez uzależnień

12

Przyczyny zapobiegania absencji szkolnej-ankieta

13

Przygotowanie do święta szkoły

14

Tolerancja wobec innych-konieczny warunek współżycia

15

Wspólne opracowanie planu wycieczki krajoznawczej.

16

Samoocena z zachowania. Podsumowanie pracy w całym roku szkolnym .Jak spędzę wakacje? Pamiętajmy o bezpieczeństwie.

VIII PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II LPc

Będzie realizowany przez wychowawcę klasy, uczniów i rodziców oraz innych nauczycieli uczących w tej klasie.


Komentarze: (1)Skomentuj artykuł

oryginalne!!
"przyczyny zapobiegania absencji" i "konieczny warunek współżycia" :)

Przydatne linki


ankieta


- R E K L A M A -